Douglas Jiang
Douglas Jiang
IDG 投资经理
Douglas Jiang
Douglas Jiang北京
IDG 投资经理
投资人简介

IDG 投资经理
主要关注A轮融资项目